Arbetsrätt

De flesta företag kommer dagligen i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar. Det kan röra sig om allt från till synes enkla frågor som vad som är rätt lön, till personalneddragningar eller rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Varje sådan fråga kräver att en rad arbetsrättsliga regler iakttas. Att finna bästa möjliga lösning i det enskilda fallet förutsätter även en förståelse för hur det arbetsrättsliga regelsystemet fungerar.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens på arbetsrättens område ger oss möjlighet att hjälpa våra klienter till konkreta lösningar som svarar mot just deras behov. Vi lämnar juridisk rådgivning i alla slags ärenden. Våra klienter är huvudsakligen företag, myndigheter och organisationer men vi företräder även VD:ar och andra ledande befattningshavare.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Förhandlingar och tvister
 • Upprättande och granskning av anställningsavtal
 • Uppsägningar och avsked
 • Frågor om illojalitet
 • Sekretess- och konkurrensåtaganden
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Omorganisationer
 • Arbetsrättsliga aspekter på företagsöverlåtelser
 • Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler

Vi som arbetar med arbetsrätt: