Arbetsrätt

De flesta företag kommer dagligen i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar. Det kan röra sig om allt från till synes enkla frågor som vad som är rätt lön, till personalneddragningar eller rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Varje sådan fråga kräver att en rad arbetsrättsliga regler iakttas. Att finna bästa möjliga lösning i det enskilda fallet förutsätter även en förståelse för hur det arbetsrättsliga regelsystemet fungerar.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens på arbetsrättens område ger oss möjlighet att hjälpa våra klienter till konkreta lösningar som svarar mot just deras behov. Vi lämnar juridisk rådgivning i alla slags ärenden. Våra klienter är huvudsakligen företag, myndigheter och organisationer men vi företräder även VD:ar och andra ledande befattningshavare.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Förhandlingar och tvister
 • Upprättande och granskning av anställningsavtal
 • Uppsägningar och avsked
 • Frågor om illojalitet
 • Sekretess- och konkurrensåtaganden
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Omorganisationer
 • Arbetsrättsliga aspekter på företagsöverlåtelser
 • Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler
Caroline Andersson
Caroline Andersson
Advokat
0708-20 91 46
040-665 55 20
Caroline Andersson
Caroline Andersson

Advokat

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Allmän affärsjuridik

Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt engagemang i varje uppdrag är en självklar förutsättning för hög kvalitet i processen och rådgivningen.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2017. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

0708-20 91 46
040-665 55 20
Johan Sigeman
Johan Sigeman
Advokat & delägare
0705-18 67 72
040-665 55 13
Johan Sigeman
Johan Sigeman

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Tvistelösning

För varje arbetsdag som går kan jag glädjas av den stora variation av arbetsuppgifter och klienter som vi har arbetat fram genom åren, trots vår ringa storlek. Sedan jag och några kollegor bildade byrån 1991 har det medfört att jag varit delaktig i ett brett spektrum av affärsjuridiska frågor.

Idag är jag inriktad mot allmän affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på arbetsrätt och tvistelösning för såväl svenska som utländska företag. Jag har arbetat med denna typ av frågor i över 25 år som rådgivare, rättegångsombud och skiljeman. Ofta bidrar jag som rådgivare och utbildare inom arbetsrätt för stora organisationer men också för enskilda ledande befattningshavare. Jag verkar också som ordförande och sekreterare vid årsstämmor i börsnoterade bolag. Sedan mitten av 1990-talet har jag haft skiljemannauppdrag i ett stort antal tvister, ofta inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

För mig är det viktigt att även verka utanför min roll på byrån. Dels undervisar jag inom arbetsrätt på juristutbildningen vid Lunds universitet sedan många år tillbaka, dels har jag en del styrelseuppdrag i olika branschorganisationer. Bland annat är jag engagerad som ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige och som ordförande i Skiljerådet vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt som styrelseledamot i Svenska Institutet för Medling.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990. Sedan november 2010 är jag godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.

0705-18 67 72
040-665 55 13