Fastigheter

Du kanske är i behov av juridisk rådgivning kring förvärv eller exploatering av en fastighet, behöver hjälp med en särskild fastighetsbildningsåtgärd eller har frågor kring hyresavtal eller andra nyttjanderättsavtal. På Sigeman & Co tillhandahåller vi löpande rådgivning inom samtliga delar av fastighetsrätten, såväl frågor specifikt relaterade till förvärvsprocesser som diverse frågor kring exempelvis fastighetsbildning, exploatering, expropriation och ledningsrätt samt nyttjanderätter. Vi biträder klienter av varierande art och storlek och arbetar kontinuerligt med fastighetsbolag, kommuner, staten, institutioner och föreningar.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Storskaliga infrastrukturprojekt
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Processer i hyres- och arrendenämnder
 • Tvistlösning
 • Detaljplanefrågor
 • Exploateringsavtal
 • Olika typer av nyttjanderättsavtal, såsom hyres-och arrendeavtal
 • Plan- och byggfrågor
 • Fastighetsbildningsfrågor
 • Biträde vid avtalsförhandlingar
 • Frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark)
 • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Vi som arbetar med fastigheter:

Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Mikael Henriksson

Mikael Henriksson

Advokat & delägare