Henrik Ihrfelt

Åldersdiskriminering – en allt viktigare fråga!​​

Läs om jur.stud. Henrik Ihrfelt som under vårterminen gör sin uppsatspraktik hos oss på Advokatbyrån Sigeman & Co. Vi har ställt några frågor till Henrik där han berättar om sin upplevelse av praktiken och om sin kommande uppsats.

Varför har du valt att göra din uppsatspraktik hos oss på Advokatbyrån Sigeman & Co?
Under termin 7 på juristprogrammet vid Lunds universitet valde jag att läsa specialkurser i arbetsrätt, eftersom jag tycker att arbetsrättens humanjuridiska inslag i affärsjuridiken är särskilt intressant. Under dessa fördjupningsterminer kom jag i kontakt med Advokatbyrån Sigeman & Co, som höll i viss undervisning på en av de arbetsrättsliga fördjupningskurserna. Efter vidare kontakter med en av byråns grundare, Johan Sigeman, som också är ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige, växte idén fram om att kombinera arbetet med min examensuppsats med en praktikplats hos byrån.

Vad handlar din uppsats om?
Jag skriver uppsats inom arbetsrätt med särskilt fokus på åldersdiskriminering vid anställningsförhållandets upphörande. Skyddet mot diskminering på grund av ålder är särskilt intressant, dels på grund av de demografiska förändringar som många europeiska länder nu upplever, med en åldrande befolkning och allt färre personer i arbetsför ålder, dels på grund av att just skyddet mot åldersdiskriminering tillförts fler möjligheter att göra avsteg från principen om likabehandling än vad som gäller för andra diskrimineringsgrunder. I uppsatsen redogör jag för svenska och EU-rättsliga bestämmelser kring skyddet mot åldersdiskriminering, där stor vikt läggs på likabehandlingsdirektivet, 2000/78/EG. Jag undersöker hur skyddet mot åldersdiskriminering är utformat samt hur det har tillämpats på bland annat avseende uppsägning och avskedande, avgångsskyldighet vid pension, samt vid fastställande av vissa villkor som anknyter till anställningens upphörande, såsom exempelvis uppsägningstid och avgångsvederlag.

Vad har praktiken hos oss tillfört i ditt uppsatsskrivande?
Under min praktik har jag fått möjlighet att kombinera arbetet med min uppsats med praktisk inblick i faktiska arbetsrättsliga ärenden på byrån. Det har varit givande och lärorikt. Juristprogrammet innehåller förhållandevis få praktiskt orienterade moment och det är därför värdefullt att kunna anamma ett praktikerperspektiv även i samband med uppsatsarbetet. Jag har trivts bra på byrån och kan varmt rekommendera andra studenter att kombinera uppsatsarbetet med praktik.