Nyhetsbrev juni 2021: Ny lag om handelsmetoder

Ny lag förbjuder köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter att använda sig av s.k. otillbörliga handelsmetoder

Den 1 november 2021 träder en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i kraft. Lagen är en implementering av ett EU-direktiv, det s.k. UTP-direktivet. Företag som tillämpar avtal och villkor i strid med lagen riskerar att få betala en sanktionsavgift, alternativt drabbas av ett vitesföreläggande. Nedan följer en kort redogörelse över lagens tillämpningsområde och de handelsmetoder som förbjuds.

Vilka aktörer omfattas av lagen?

Den nya lagen är tillämplig på avtalsförhållanden mellan köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Jordbruks- och livsmedelsprodukter omfattar allt ifrån mejeriprodukter, levande djur, snittblommor med mera.

Det krävs att köparen har en årsomsättning om mer än två miljoner euro, eller är en myndighet. Vidare krävs att antingen köparen eller leverantören är etablerad i Sverige.

Lagen gäller dock inte om köparen är en slutkonsument.

Vilka handelsmetoder förbjuds?

Ett absolut förbud gäller för några av de i lagen angivna handelsmetoderna, den s.k. ”svarta listan”. De resterande metoderna är som utgångspunkt förbjudna (den ”gråa listan”), men tillåts om köparen och leverantören klart och tydligt kommit överens om dem i förväg, antingen i själva leveransavtalet eller i ett efterföljande avtal.

Enligt den svarta listan är det bland annat förbjudet för köparen att betala senare än 30 dagar från den i lagen angivna tidpunkten, som beroende på omständigheterna kan vara antingen leveransdagen, dagen då leveransperioden för beställda produkter löper ut eller dagen då priset fastställs. Enligt lagen undantas från denna 30-dagarsregel vissa sektorer såsom den offentliga hälso- och sjukvården, och i viss mån även skolor och vinproducenter. Förutom att det är förbjudet att betala senare än 30 dagar, är det enligt den svarta listan även förbjudet att avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar.

Av den svarta listan följer vidare att det är förbjudet att ensidigt ändra avtalsvillkor i fråga om exempelvis leveranstid och volym. För det fall köparen och säljaren kommit överens om att tillämpa någon av de tjänster som omfattas av gråa listan faller en ensidig ändring av en sådan överenskommelse också under aktuellt förbud. Vad som i praktiken är att anse som en ensidig respektive överenskommen ändring är inte helt uppenbart. Av lagens förarbeten följer dock att en ensidig ändring är förbjuden oavsett om villkorsändringen senare skulle godtas av leverantören.

Övriga handelsmetoder som är förbjudna enligt svarta listan avser vägran att ingå skriftliga avtal, hot om repressalier, röjande av företagshemligheter, samt krav om att leverantören ska betala för sådant som inte hänför sig till någon specifik försäljningstransaktion. Detsamma gäller krav om att leverantören ovillkorligt och under alla förhållanden ska betala kostnaderna för såväl kundklagomål, som försämrade eller förstörda produkter.

De handelsmetoder som är förbjudna enligt gråa listan avser bland annat returnering av osålda produkter utan att leverantören får betalt för produkterna eller för bortskaffandet av dem. Detsamma gäller krav om att leverantören ska betala för kostnader som köparen har för att saluföra leverantörens produkter, såsom kostnader för skyltning, inredning av försäljningslokaler, rabattkampanjer och annan sorts marknadsföring.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten för lagen kommer vara Konkurrensverket. Konkurrensverket kan förelägga företag att upphöra med att tillämpa förbjudna handelsmetoder och besluta om sanktionsavgifter om maximalt en procent av årsomsättningen. Konkurrensverket kommer även kunna genomföra oannonserade platsundersökningar av områden, lokaler och andra utrymmen där verksamhet bedrivs.

Lagen träder i kraft den 1 november 2021. Det finns ingen bestämmelse som undantar redan ingångna avtal eller någon övergångsperiod under vilken företag kan anpassa sina avtal till den nya lagstiftningen, utan tillämpningen av avtalen måste vara anpassad till den nya lagen den 1 november 2021. De som köper in livsmedel eller jordbruksprodukter gör således klokt i att redan nu se över sina leverantörsavtal, i syfte att försäkra sig om att de inte innehåller handelsmetoder som är i strid med den nya lagen. På motsvarande sätt bör företag som levererar till jordbruks- eller livsmedelssektorn sätta sig in i de nya bestämmelserna för att försäkra sig om att deras avtal inte innehåller bestämmelser som de inte nödvändigtvis måste acceptera.

 

NÅGRA AV OSS SOM ARBETAR MED LIVSMEDELS- OCH JORDBRUKSSEKTORN

Varmt välkomna att höra av er till någon av oss om ni har några frågor!

 

Gustav Nygren
Advokat och delägare
0760-10 47 66
gustav.nygren@sigeman.se
Anna Steén
Advokat och delägare
0705-18 67 79
anna.steen@sigeman.se
Henrik Asklund
Advokat och delägare
0705-18 67 67
henrik.asklund@sigeman.se
Polly Kallós
Biträdande jurist
0763-12 17 26
polly.kallos@sigeman.se