Nyhetsbrev mars 2019: Den frihetslängtande direktören och tvisten om uppsägningstiden

I december förra året uppstod en intressant tvist på en skånsk revisionsbyrå. Revisionsbyråns VD, som saknade skriftligt anställningsavtal, meddelade en dag att han skulle bryta sig loss från verksamheten och starta eget i samma bransch. Byrån sade då upp hans anställning med sex månaders uppsägningstid. VD:n, som menade att han saknade uppsägningstid och snabbt ville komma igång, sade då upp sig själv med omedelbar verkan.

Frågan om vilken uppsägningstid som skulle gälla och när VD:n därmed kunde starta sin konkurrerande verksamhet hamnade till slut i Arbetsdomstolen (AD), som för några veckor sedan meddelade sitt beslut. AD påpekade att även en person i företagsledande eller jämförlig ställning är skyldig att iaktta en skälig uppsägningstid. Med hänvisning till revisionsbyråns intresse av att VD:n inte inom kort tid kunde lämna anställningsförhållandet och behovet av omställningstid samt intresset av att en VD inte bedriver konkurrerande verksamhet under en övergångstid, menade AD att sex månaders ömsesidig uppsägningstid i detta fall var skälig.

Att det är osäkert vilka villkor som gäller i ett anställningsförhållande gynnar som huvudregel varken arbetstagare eller arbetsgivare eftersom det riskerar att leda till tidsödande och dyra processer där utgången är oklar. Vi har därför sammanställt några tips på vad som kan göras för att i möjligaste mån undvika oklarheter.

  • Kom överens om vilka villkor som ska gälla i anställningen! Som VD omfattas man typiskt sett inte av Lagen om anställningsskydd, det finns därför inte någon lagstiftning som per automatik blir tillämplig i de fall parterna inte kommit överens. Det är viktigt att försöka förutse situationer som kan komma att uppkomma i framtiden och reglera hur dessa ska hanteras redan när anställningen ingås. Här är det en god idé att ta hjälp av en jurist. Om man redan på förhand har förhandlat och kommit överens kring dessa frågor minskar risken för framtida konflikter.
  • Dokumentera vad ni kommit överens om! Det är inte ovanligt att man vid ingången av ett avtal är av uppfattningen att man är helt överens om vad som ska gälla i anställningen. När frågor sedan uppkommer längs vägen är det inte alls säkert att parterna har samma syn på vad som egentligen avtalats…
  • Uppdatera vid förändringar! Det händer ofta saker med tidens gång som gör att man kommer överens om avsteg från vad som ursprungligen avtalats. Det finns då anledning att uppdatera det befintliga avtalet. Även om man inte gör en formell uppdatering i själva avtalet så bör man i vart fall säkerställa att det som överenskommits dokumenteras på något sätt. Efter ett möte kan man t.ex. skicka ett mejl och be mottagaren bekräfta vad som överenskommits.

Rättsfallet ovan gällde en VD. Samma problemsituation kan dock uppstå även i andra typer av anställningsförhållanden.

På Advokatbyrån Sigeman & Co har vi lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågeställningar. Tveka därför inte att höra av er till oss!