lönetransparensdirektivet

Genomförande av lönetransparensdirektivet

I maj 2023 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/970 om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer, det s.k. Lönetransparensdirektivet.

Lönetransparensdirektivet är ett direktiv som syftar till att öka transparensen i lönesättningen för att på så vis minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Förutom regler om ökad transparens i lönesättningen innehåller Lönetransparensdirektivet även bestämmelser om förstärkta möjligheter för den enskilde vid domstolsprövning av likalöneprincipen samt om avskräckande påföljder för arbetsgivare som inte följer reglerna.

Vad gäller transparens i lönesättningen kan nämnas att direktivet bl.a. ställer krav på att:

  • arbetssökande ska ha rätt att få information om ingångslön eller lönespann för utannonserade tjänster och information om eventuellt relevanta bestämmelser i det kollektivavtal arbetsgivaren tillämpar.
  • det införs förbud mot att fråga arbetssökanden om lönehistorik.
  • arbetsgivare ska informera sina anställda om vilka kriterier som används för att bestämma löner, lönenivåer och löneutveckling. Kriterierna ska vara sakliga och könsneutrala.
  • arbetstagare ges rätt att begära skriftlig information om sin egen lönenivå och de genomsnittliga lönenivåerna, uppdelad efter kön, för arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete som denne.
  • större arbetsgivare blir skyldiga att rapportera till myndighet om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga arbetstagare. Informationen ska offentliggöras av myndigheten på ett enkelt, lättillgängligt och användarvänligt sätt som möjliggör en jämförelse mellan arbetsgivare, sektorer och regioner i den berörda medlemsstaten.
  • arbetsgivare i vissa fall ska göra gemensamma lönebedömningar med facket.

Senast den 7 juni 2026 ska direktivet ha implementerats i svensk rätt. Direktivet är ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att det är fritt fram för medlemsländer att ha mer långtgående regler än vad som följer av direktivet. I Sverige presenterades nyligen (den 29 maj 2024) en utredning om hur implementeringen kan genomföras i svensk rätt (Genomförande av lönetransparensdirektivet, SOU 2024:40 (regeringen.se)). Utredningen föreslår en rad olika ändringar i diskrimineringslagen (2088:567) och i lagen (2008:568) om diskrimineringsombudsmannen. Nästa steg i processen är nu att arbeta fram ett lagförslag. Ett lagförslag förväntas kunna presenteras under våren 2025.

Även om vi ännu inte vet vilka lagändringar som kommer att genomföras står det klart att arbetsgivare kommer att behöva se över sina processer för att leva upp till de kommande kraven.

Vi på Sigeman & Co har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor och följer utvecklingen kring de kommande lagändringarna. Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor!

 

Johan Sigeman
Advokat och delägare
0705-18 67 72
johan.sigeman@sigeman.se
Caroline Seneby
Advokat
0708-20 91 46
caroline.seneby@sigeman.se