Nyhetsbrev februari 2018: offentlig upphandling

När har man rätt till ersättning för processkostnader i överprövningsmål?

Högsta domstolen fastslog i det s.k. Fideliamålet år 2013 att en anbudsgivare kan ha rätt till skadestånd för de kostnader han ådragit sig genom att framgångsrikt driva en överprövningsprocess. Skadan kan enligt HD vara ersättningsgill enligt upphandlingslagarnas allmänna huvudregel om ersättningsskyldighet för skada som uppkommit genom ett upphandlingsfel.

Svea hovrätt har i ett aktuellt avgörande (2018-01-26, T 4266–17) ogillat ett sådant skadeståndsyrkande, i korthet därför att anbudsgivaren i den tidigare överprövningsprocessen hade yrkat på ingripande i form av rättelse av upphandlingen (varigenom anbudsgivaren skulle ha tilldelats kontraktet) medan domstolen däremot förordnade att upphandlingen skulle göras om. Anbudsgivarens begärda överprövning hade därmed enligt hovrätten inte avvärjt skadan på det sätt som åsyftats med dennes talan. Processkostnaderna var därför att anse som onyttiga och inte ersättningsgilla.

För egen del är vi försiktigt osäkra beträffande hovrättens slutsats, dels därför att HD i Fideliamålet särskilt underströk vikten av att upprätthålla effektiviteten med överprövningsinstitutet, även i fall då en överprövning inte leder till att den klagande anbudsgivaren tilldelas kontraktet, dels därför att förvaltningsdomstolar har att självmant ta ställning till val av ingripande till följd av ett upphandlingsfel, helt oberoende av vad den klagande anbudsgivaren har yrkat.

För övrigt…

  • noterar vi att kammarrätten i Göteborg inte ansåg att det kommunala bolaget SVEDAB hade rätt att direktupphandla takarbeten trots pågående vatteninträngning, eftersom (det mycket långa) dröjsmålet att upphandla ett nytt ramavtal fick lastas kommunen.
  • tycker vi att det är en smula utmanande av regeringen att i lagrådsremissen Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster föreslå, att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bl.a. öppenhet och likabehandling endast ska vara tillämpliga om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
  • kommer vi även i sommar att finnas på plats i Almedalen för att prata upphandling och annat.

Vi som arbetar med offentlig upphandling

Vid frågor kontakta:

Magnus Nedström
Advokat och delägare
070-518 67 74
magnus.nedstrom@sigeman.se
Markus Mårline
Advokat och delägare
070-518 67 74
markus.marline@sigeman.se

Varmt välkomna att höra av er till någon av oss om ni har frågor om offentlig upphandling eller önskemål om vad vi ska tala om i Almedalen!