Allmänna villkor

 

Tillämpningsområde

Dessa villkor ska äga tillämpning på uppdrag som Advokatbyrån Sigeman & Co (nedan Advokatbyrån eller vi/vårt) utför för sina klienter. Vid sidan av dessa villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

Om inte annat särskilt överenskommits gäller dessa villkor även för de andra uppdrag som lämnats eller lämnas av klienten till Advokatbyrån.

 

Uppdraget

Vid antagandet av ett uppdrag bestäms, tillsammans med er, omfattningen av uppdraget. För varje uppdrag utses en klientansvarig advokat, vilken kan vara antingen en delägare eller en biträdande jurist med nödvändiga sakkunskaper. Denna advokat är ansvarig för uppdraget i förhållande till er. Inom ramen för uppdraget kan, beroende på uppdragets karaktär, dock flera av Advokatbyråns jurister komma att arbeta.

Uppdrag antas såsom uppdrag för Advokatbyrån, och inte för en enskild fysisk person med anknytning till Advokatbyrån, oavsett vilken jurist som ska utföra arbetet.

Rådgivning som lämnas är baserad på och anpassad till det enskilda uppdraget. Av detta skäl kan ni inte förlita er på lämnad rådgivning i samband med något annat ändamål eller någon annan situation än för vilken rådgivningen lämnades. Vi uppdaterar inte efter uppdragets avslutande, om inte annat särskilt överenskommits, de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget. Rådgivningen omfattar inte eventuella skatterättsliga konsekvenser om inte detta uttryckligen angetts ingå i uppdraget.

Advokatbyråns rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

Advokatbyråns rådgivning omfattar inte skatt eller möjliga skattekonsekvenser.

Advokatbyråns rådgivning avser rättsläget i Sverige. Vi kan dock, baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner, uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från jurister i de relevanta jurisdiktionerna.

I samband med uppdrag bistår vi gärna vid behov med att finna och instruera andra rådgivare. För det fall Advokatbyrån finner, instruerar eller samarbetar med andra rådgivare ska dessa rådgivare betraktas som oberoende i förhållande till Advokatbyrån och vi tar således inte ansvar för den rådgivning de ger. Vi ansvarar vidare inte för arvoden och kostnader som sådana rådgivare debiterar.

 

Kommunikation

Advokatbyrån kommunicerar normalt via olika kanaler, t.ex. via internet, e-post och videosamtal. Detta är effektiva kommunikationsmedel som dock kan innebära vissa risker från informationssäkerhets-, och sekretessynpunkt för vilka Advokatbyrån inte tar något ansvar såvida annat inte följer av tvingande lag. För det fall ni inom ramen för ett enskilt uppdrag önskar kommunicera endast genom vissa specifika kanaler, exempelvis post, vänligen meddela ärendeansvarig advokat detta.

Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

 

Arvoden, kostnader och fakturering

Advokatbyråns arvode bestäms utifrån flera faktorer, däribland (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som uppdraget avsett, (iv) den tidspress som gällt samt (v) eventuella risker för Advokatbyrån. Aktuella timarvoden redogör vi för i samband med att uppdraget antas. Normalt justeras timarvodet i samband med årsskifte. På begäran kan Advokatbyrån förse er med en uppskattning om vårt arvode för uppdraget. En uppskattning är baserad på den information vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

Utöver arvoden kan kostnader för registerutdrag, resor, logi och andra utgifter debiteras.

Fakturering sker normalt sett månadsvis. Längre tidsintervaller kan dock förekomma i enskilda fall. Advokatbyrån kan även välja att fakturera arvode efter att uppdraget slutförts. Saknar faktura bestämd förfallodag ska betalning erläggas senast 15 dagar från det fakturan avsänts eller krav på betalning annars framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Om ni har en rättsskyddsförsäkring och önskar utnyttja denna bör detta anges vid antagandet av uppdraget. Ni kan då under vissa förutsättningar äga rätt till viss ersättning ur försäkringen avseende advokatarvodet. Rätten till ersättningen är normalt begränsad bland annat genom självrisk och bestämmelser om en högsta ersättning. Advokatbyrån är inte begränsad av de ersättningsnormer som följer av försäkringsvillkoren och ni ansvarar för att Advokatbyråns arvode och kostnader, till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen, till fullo betalas.

Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott såväl i samband med att uppdrag antas som under pågående uppdrag. Förskottet används till att reglera framtida fakturor och utlägg. Det slutliga arvodet kan komma att bli högre eller lägre än inbetalt förskott.

Advokatbyrån förbehåller sig vidare rätten att debitera arvodesbelopp a conto. För det fall så sker kommer den slutliga fakturan ange det totala arvodet med avdrag för det arvode som betalats a conto.

Fakturabelopp anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt debiteras enligt lag.

 

Ansvar för rättegångskostnader

Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader, inklusive advokatarvoden. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni betala vårt arvode, inklusive ersätta oss för våra utlägg, i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

Intressekonflikt

Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi tar oss an ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag.

Med hänsyn till det föregående är det viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

 

Rapportering av momsregistreringsnummer

Advokatbyrån är, i vissa fall, enlig lag skyldig att till Skatteverket rapportera bland annat ert momsregistreringsnummer. Genom att anlita Advokatbyrån samtycker ni till att Advokatbyrån lämnar information till Skatteverket i enlighet med gällande regler.

 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Advokatbyrån är, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, avseende vissa uppdrag skyldig att kontrollera sina klienters identitet, ägarförhållanden och kontrollstruktur samt uppdragets art och syfte. Mot denna bakgrund kan Advokatbyrån komma att be er om uppgifter och handlingar, såsom bland annat identitetshandlingar avseende er eller ert bolag och annan fysisk eller juridisk person som för er räkning är involverad i uppdraget, liksom information och dokument som utvisar varifrån medel och tillgångar kommer. Vi kan även behöva verifiera informationen som lämnats och av denna anledning kan vi komma att inhämta information från externa källor. Advokatbyrån är även skyldig att bevara nämnd information.

Advokatbyrån är skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen, samt förhindrade enligt lag att underrätta er om att sådana misstankar föreligger eller att anmälan har gjorts. Om penningtvätt eller finansiering av terrorism misstänks är Advokatbyrån skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

Advokatbyrån kan inte hållas ansvarig för skada som våra klienter förorsakas på grund av att de skyldigheter som åligger Advokatbyrån enligt ovan har iakttagits.

 

Sekretess

Advokatbyrån är underkastad tystnadsplikt dels enligt lag, dels enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Advokatbyrån skyddar på lämpligt sätt uppgiften att ni är klient hos Advokatbyrån samt den information ni lämnar. Information lämnas således endast till utomstående då det utgör ett led i det enskilda uppdragets utförande, ni lämnat ert samtycke alternativt sådan skyldighet följer av tvingande regler.

För det fall Advokatbyrån med ert samtycke samarbetar med andra rådgivare äger Advokatbyrån lämna ut material och information som bedöms relevant för rådgivaren för att kunna lämna råd samt genomföra en bedömning enligt penningtvättslagstiftningen (se ovan).

 

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Advokatbyrån skapar i uppdragen tillhör Advokatbyrån. Ni har dock rätt att använda resultatet för de ändamål för vilket det tillhandahållits. Om inte annat avtalats får dokument eller arbetsresultat som skapats av Advokatbyrån inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

Bevarande av handlingar

Under den tid som ett uppdrag pågår lagrar Advokatbyrån dokument och arbetsresultat. Lagringen kan komma att ske elektroniskt.

När ett uppdrag slutförts kommer Advokatbyrån att bevara eller hos tredje man lagra alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat under den tid som Advokatbyrån finner lämplig, dock inte kortare tid än vad som följer av Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

Om inte annat avtalats kommer Advokatbyrån efter avslutat uppdrag att återsända alla originalhandlingar till er. Advokatbyrån äger dock för eget arkiv rätt att behålla kopior av nämnda dokument.

 

Personuppgifter

Vid utförandet av uppdrag kommer information, inklusive personuppgifter, om er eller era fysiska representanter att behandlas av Advokatbyrån.

Advokatbyrån respekterar er och era fysiska representanters integritet och följer gällande lagstiftning om dataskydd.

All behandling av personuppgifter kommer att ske i överensstämmelse med Advokatbyråns Integritetspolicy. Policyn finns tillgänglig på Advokatbyråns hemsida: staging.sigeman.se. Integritetspolicyn beskriver hur och varför personuppgifter tas emot, används, överförs eller på annat sätt behandlas, samt era rättigheter som registrerade och hur ni kan göra gällande era rättigheter.

 

Ansvarsförsäkring

Advokatbyrån har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

 

Ansvarsbegränsning

Ansvaret för skada som ni vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar fem gånger arvodet för uppdraget, dock aldrig lägre än det belopp som gäller enligt advokatens obligatoriska ansvarsförsäkring, och högst till 25 miljoner svenska kronor. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. Advokatbyrån accepterar inte heller en skyldighet att utge viten.

Advokatbyråns ansvar ska reduceras med de belopp som kan utfås enligt försäkring ni tecknat eller som tecknats för er eller ni omfattas av eller enligt avtal eller skadelöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

Advokatbyrån har inget ansvar gentemot tredje man på grund av att ni nyttjat eller åberopat dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån.

Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit genom att ni helt eller delvis använt våra råd eller arbetsresultat för något annat ändamål än eller i något annat sammanhang än för vilket det gavs eller tagits fram.

Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av att Advokatbyrån iakttagit god advokatsed.

 

Förfarandet vid klagomål och krav mot Advokatbyrån

Om ni av någon anledning är missnöjda med eller har klagomål på Advokatbyrån ska ni underrätta klientansvarig advokat så snart som möjligt.

Krav ska framställas så snart ni blivit medveten om, eller efter rimlig efterforskning kunde blivit medveten om, de omständigheter som ni grundar kravet på. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller efter rimlig efterforskning kunde blivit kända för er och (ii) den dag sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser. Det nu sagda innebär ingen inskränkning av er skyldighet att reklamera utan oskäligt dröjsmål.

För det fall ert krav mot Advokatbyrån grundas på tredje mans krav eller myndighets krav mot er ska Advokatbyrån äga rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för er räkning under förutsättning att Advokatbyrån håller er skadelös. Om ni, utan vårt samtycke, vidtar någon åtgärd avseende sådant krav ska Advokatbyrån inte ha något ansvar för kravet. För det fall Advokatbyrån erlägger ersättning till er för något krav ska ni, som ett villkor för ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till Advokatbyrån eller vår försäkringsgivare.

 

Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån från tid till annan. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida, staging.sigeman.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter att den ändrade versionen lagts ut på hemsidan. På er begäran översänder vi gärna en kopia av den senaste versionen av dessa villkor.

Överenskommelser om avvikelse från dessa villkor ska för att vara bindande vara skriftligt avfattade.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor samt frågeställningar som rör vårt uppdrag ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Tvist i anledning av dessa villkor eller fråga som avser uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

Utan hinder av föregående stycke har Advokatbyrån avseende förfallna fordringar rätt att väcka talan mot er vid domstol.

Vid tvist mellan en konsument och Advokatbyrån finns även under vissa förutsättningar en rätt för konsumenten att begära att en av Sveriges advokatsamfund särskilt inrättad Konsumenttvistnämnd ska pröva tvisten. Förfarandet finns reglerat i 52-68 §§ i Sveriges advokatsamfund stadgar, som finns tillgängliga på Sveriges advokatsamfunds hemsida www.advokatsamfundet.se.