Upphandling

Värdet av svenska offentliga organs köp av varor, tjänster och entreprenader beräknas överstiga 500 miljarder kronor varje år. De offentliga upphandlingarna styrs av ett strikt regelverk som både köpare och säljare måste följa. Syftet med regelverket är att alla potentiella leverantörer skall behandlas lika, att ingen diskriminering skall ske och att upphandlingar skall ske så förutsebart och transparent som möjligt.

Vi hjälper dagligen upphandlande myndigheter och leverantörer i alla frågor som rör offentlig upphandling — såväl i den klassiska sektorn som i försörjningssektorerna — och angränsande rättsområden. Vår rådgivning omfattar alla typer av affärstransaktioner mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, och omfattar förutom rena upphandlingsfrågor även rådgivning i större projekt, avtalsskrivning, förhandlingar, utbildning och biträde i rättsliga tvister.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Framtagande av förfrågningsunderlag, annonser, kontrakt och annan dokumentation i enskilda upphandlingar
 • Framtagande av malldokumentation till upphandlande enhet
 • Kvalitetssäkring av anbud
 • Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag
 • Kontraktsrättslig rådgivning och avtalsskrivning
 • Granskning av tilldelningsbeslut
 • Frågor om handlings offentlighet och sekretess
 • Processuell rådgivning
 • Anskaffningar utanför det lagreglerade området (t.ex. tjänstekoncessioner och förkommersiella upphandlingar)
 • Överprövningar och skadeståndsprocesser
 • Föreläsningar och utbildning
Magnus Nedström
Magnus Nedström
Advokat & delägare
0705-18 67 74
040-665 55 04
Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna och nå fram till praktiskt gångbara lösningar för klienten bland annat i förhandlingar och i tvister. En rimlig utgångspunkt är att detta förutsätter att advokaten lär känna klienten och förstår dennes verksamhet och målsättning.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min primära inriktning idag är dels aktiebolagsrätt (med regelbundna uppdrag som exempelvis god man eller skiljeman i samband med inlösen, eller som särskild granskare), dels offentlig upphandling och konkurrensrätt (med mer än 25 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer). På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Internationellt är jag bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har återkommande uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett globalt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag är medlem av advokatsamfundet sedan 1991 och var med och grundade Sigeman & Co senare samma år.

0705-18 67 74
040-665 55 04
Markus Mårline
Markus Mårline
Advokat & delägare
0702-94 05 55
040-665 55 16
Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling
Entreprenadrätt
Energirätt
Företagsöverlåtelser

Som din advokat är det grundläggande för mig att ingående förstå din verklighet. Att hitta och argumentera för olika lösningar är något som gör mitt arbete både utvecklande och stimulerande. Genom att vara med i processer när problem formuleras utifrån vad du som klient vill uppnå, kan jag göra verklig skillnad för dig som klient.

Mitt arbete på Sigeman & Co handlar främst om allmän affärsjuridik med särskilt fokus på offentlig upphandling — bland annat är jag medförfattare till JP Infonets lagkommentarer till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Jag har bred erfarenhet av att arbeta på såväl svenska som engelska.

Sedan 2007 har jag arbetat mycket inom energibranschen, med allt från offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtal till offentlig rätt och EU-rätt, och är en av byråns representanter i Associated European Energy Consultants (AEEC).

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 2007 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

0702-94 05 55
040-665 55 16