Fastighetsrätt

Du kanske är i behov av juridisk rådgivning kring förvärv eller exploatering av en fastighet eller behöver hjälp med en särskild fastighetsbildningsåtgärd. På Sigeman & Co tillhandahåller vi löpande rådgivning inom samtliga delar av fastighetsrätten, såväl frågor specifikt relaterade till förvärvsprocesser som diverse frågor kring exempelvis fastighetsbildning, expropriation och ledningsrätt. Vi biträder klienter av varierande art och storlek och arbetar kontinuerligt med fastighetsbolag, kommuner, staten, institutioner och föreningar.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Storskaliga infrastrukturprojekt
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Processer i hyres- och arrendenämnder
 • Tvistelösning
 • Detaljplanefrågor
 • Exploateringsavtal
 • Olika typer av nyttjanderättsavtal
 • Plan- och byggfrågor
 • Fastighetsbildningsfrågor
 • Biträde vid avtalsförhandlingar
 • Frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark)
 • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Entreprenadjuridik

Entreprenader och entreprenadjuridiken är komplex. De flesta entreprenadprojekten regleras av omfattande regelverk, som ställer stora krav på inblandade parter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om standardavtalen inom entreprenadjuridiken, däribland AB, ABT, ABK och ABM, systemen för AF-delar och AMA. På Sigeman & Co är vi vana vid att hantera olika former av entreprenadrättsliga ärenden och vi företräder löpande klienter av varierande karaktär och storlek på såväl beställarsidan som entreprenörssidan. Vi arbetar kontinuerligt med entreprenadbolag, kommuner, fastighetsbolag, institutioner, bostadsrättsföreningar och staten.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Biträde vid avtalsförhandlingar
 • Processer inom entreprenadbranschen och konsultbranschen
 • Kvalitetsgranskning i anbudsförfaranden
 • Biträde av beställare och entreprenörer i samband med olika typer av byggprojekt, innefattande upprättande och granskning av kontrakt och AF-delar m.m.
 • Storskaliga infrastrukturprojekt
 • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Miljörätt

Vi arbetar löpande med miljörättslig rådgivning åt företag, myndigheter, statliga verk och kommuner. Bland våra uppdrag ryms alltifrån tillståndsprövningar av stora infrastrukturprojekt till ersättningstvister med enskilda. Regelverket är omfattande och påverkas till stor del av EU-rätt. Vår långa erfarenhet inom miljörättens område är därför särskilt värdefull. Tillsammans med byråns specialister inom fastighets- och energirätt har vi möjlighet att hantera ett brett spektrum av ärenden.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Frågor om tillstånd, anmälan och dispens enligt miljöbalken
 • Tillsynsärenden
 • Prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
 • Tvister om ersättning för intrång, expropriation och inlösen
Anna Steén
Anna Steén
Advokat & delägare
0705-18 67 79
040-665 55 10

Anna Steén
Anna Steén

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt

Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in i olika verksamheter. Och när jag blir tillfrågad att göra ett ämne inom juridiken begripligt blir jag innerligt glad. Det är inspirerande att få bidra till att någon kanske lär sig något nytt.

Här på Sigeman & Co handlar mitt dagliga arbete om allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt, företagsöverlåtelser och fastighetsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Förutom att lämna råd som advokat håller jag löpande föredrag och seminarier inom mina ämnesområden, dels för klienter men också externt genom olika samarbetspartners. Under åren har jag haft en rad uppdrag för Sveriges Advokatsamfund, såsom ledamot i huvudstyrelsen under åren 2004–2010, dessförinnan sekreterare, styrelseledamot och vice ordförande i Södra avdelningen. Men också som kursledare i advokatetik och som examinator på advokatexamen.

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 1998, delägare från och med 2003 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2001.

0705-18 67 79
040-665 55 10

Elin Thott
Elin Thott
Advokat & delägare
0704-16 40 34
040-665 55 17
Elin Thott
Elin Thott

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Entreprenadrätt
Miljö- och tillståndsrätt

Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som klient, men även motparten, till nya infallsvinklar i en förhandlingssituation.

Min roll på Sigeman & Co har fokus på framförallt kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och tillståndsrätt. Min inriktning är främst svenska och internationella entreprenadprojekt, många inom energiområdet, och jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor. Jag har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag kom till Sigeman & Co 1999 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2002. Sedan 2013 har jag varit delägare i advokatbyrån. Jag bidrar gärna med mina kunskaper i andra verksamheter och är bland annat styrelseledamot i Fastighets AB Trianon (publ) sedan 2017.

0704-16 40 34
040-665 55 17
Gustav Nygren
Gustav Nygren
Advokat & delägare
0760-10 47 66
040-665 55 19
Gustav Nygren
Gustav Nygren

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Tvistelösning

Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där mina kunder känner att de kan ringa mig för att bolla idéer. Därför är den personliga kontakten med dig som uppdragsgivare extremt viktig, inte bara för mig. När vi jobbar mot ett gemensamt mål skapar det ett djupare samförstånd och därmed ett bättre fokus i processen.

Min uppgift här på byrån är att vara en av några experter på allmän affärsjuridik med fokus på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och rättsprocesser knutna till dessa områden. Jag arbetar kontinuerligt med löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Jag anlitas ofta som ombud, både i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag gjorde min första dag på Sigeman & Co 2011 och har varit ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

0760-10 47 66
040-665 55 19
Henrik Asklund
Henrik Asklund
Advokat & delägare
0705-18 67 67
040-665 55 14
Henrik Asklund
Henrik Asklund

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tvistelösning

Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Att med utgångspunkt i juridiken och din verksamhet tillsammans med dig renodla frågeställningar, skala bort det mindre viktiga och hitta pudelns kärna i ett problem — där finns hjärtat i det jag gör.

Under mina verksamma år har jag varit rådgivare åt svenska och utländska bolag i allmänna affärsjuridiska frågor. Inom ramen för denna rådgivning har jag skaffat mig en bred erfarenhet av att skriva, granska och förhandla avtal på såväl svenska som engelska. Min roll på Sigeman & Co sträcker sig över ett brett spektrum inom affärsjuridiken, alltifrån komplexa och omfattande avtal avseende samarbeten, rörelseöverlåtelser etc. till löpande rådgivning i mindre frågor. Jag har under många år arbetat med fastighets- och entreprenadrätt och har även en bred erfarenhet som ombud i domstol och skiljeförfaranden.

Jag har varit på Sigeman & Co sedan 1994, medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan 1997 och delägare i byrån sedan 2001. Jag tycker det är kul att dela mina kunskaper i andra fora och är bland annat ofta anlitad av Sydsvenska Handelskammaren som föredragshållare.

0705-18 67 67
040-665 55 14
Markus Mårline
Markus Mårline
Advokat & delägare
0702-94 05 55
040-665 55 16
Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling
Entreprenadrätt
Energirätt
Företagsöverlåtelser

Som din advokat är det grundläggande för mig att ingående förstå din verklighet. Att hitta och argumentera för olika lösningar är något som gör mitt arbete både utvecklande och stimulerande. Genom att vara med i processer när problem formuleras utifrån vad du som klient vill uppnå, kan jag göra verklig skillnad för dig som klient.

Mitt arbete på Sigeman & Co handlar främst om allmän affärsjuridik med särskilt fokus på offentlig upphandling — bland annat är jag medförfattare till JP Infonets lagkommentarer till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Jag har bred erfarenhet av att arbeta på såväl svenska som engelska.

Sedan 2007 har jag arbetat mycket inom energibranschen, med allt från offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtal till offentlig rätt och EU-rätt, och är en av byråns representanter i Associated European Energy Consultants (AEEC).

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 2007 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

0702-94 05 55
040-665 55 16
Mikael Henriksson
Mikael Henriksson
Advokat och delägare
0705-18 67 71
040-665 55 06
Mikael Henriksson
Mikael Henriksson

Advokat och delägare

Specialistkompetens:

Fastighetsrätt
Miljörätt

Land skall med lag byggas. Denna gamla devis för hur man organiserar ett samhälle känns angelägen och aktuell i en tid då begrepp som moral och sanning skiftar med individens intresse och agenda. Jag tror på juridiken som verktyg både i det stora och det lilla perspektivet. Juridiken ger oss ramar och handfasta regler för hur vi ska bete oss mot varandra och vår omvärld. Det är ett privilegium att få arbeta med juridik och att som advokat få vara med och bidra med denna aspekt till vårt samhälle.

Mina uppdrag som advokat har haft en bred affärsjuridisk bas och efterhand fått en mer specialiserad inriktning mot fastighetsrätt och miljörätt. Fastighetsrätten intresserade mig tidigt i min yrkesbana på grund av dess tydliga regelsystem och omfattande praxis. Jag har arbetat med olika fastighetsrättsliga uppdrag och tvister i snart 30 år. Under resan har jag samlat stor erfarenhet främst inom områdena som handlar om tillstånd och rättigheter för ledningar och andra anläggningar inom energibranschen och försörjningssektorn i övrigt — kanske till och med bidragit till rättsutvecklingen i viss mån.

Parallellt med mina fastighetsrättsliga uppdrag har jag efterhand fördjupat mig inom miljörätten. Här har jag också haft många uppdrag som ombud i olika tillståndsärenden och mål om skadestånd. Under mina år som advokat har miljörätten varit under ständig utveckling. Jag gillar att göra skillnad för mina klienters räkning. Och det har man som advokat stora möjligheter att göra inom just miljörätten eftersom det är ett relativt ungt rättsområde där det fortfarande händer mycket.

Det är lärorikt och stimulerande med internationella perspektiv och jag är därför aktiv som advokatbyråns representant i AEEC, Associated European Energy Consultants. Jag är medlem i Advokatsamfundet och var med och grundade Sigeman & Co 1991.

0705-18 67 71
040-665 55 06