Fastighetsrätt

Du kanske är i behov av juridisk rådgivning kring förvärv eller exploatering av en fastighet eller behöver hjälp med en särskild fastighetsbildningsåtgärd. På Sigeman & Co tillhandahåller vi löpande rådgivning inom samtliga delar av fastighetsrätten, såväl frågor specifikt relaterade till förvärvsprocesser som diverse frågor kring exempelvis fastighetsbildning, expropriation och ledningsrätt. Vi biträder klienter av varierande art och storlek och arbetar kontinuerligt med fastighetsbolag, kommuner, staten, institutioner och föreningar.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Storskaliga infrastrukturprojekt
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Processer i hyres- och arrendenämnder
 • Tvistlösning
 • Detaljplanefrågor
 • Exploateringsavtal
 • Olika typer av nyttjanderättsavtal
 • Plan- och byggfrågor
 • Fastighetsbildningsfrågor
 • Biträde vid avtalsförhandlingar
 • Frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark)
 • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Entreprenadjuridik

Entreprenader och entreprenadjuridiken är komplex. De flesta entreprenadprojekten regleras av omfattande regelverk, som ställer stora krav på inblandade parter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om standardavtalen inom entreprenadjuridiken, däribland AB, ABT, ABK och ABM, systemen för AF-delar och AMA. På Sigeman & Co är vi vana vid att hantera olika former av entreprenadrättsliga ärenden och vi företräder löpande klienter av varierande karaktär och storlek på såväl beställarsidan som entreprenörssidan. Vi arbetar kontinuerligt med entreprenadbolag, kommuner, fastighetsbolag, institutioner, bostadsrättsföreningar och staten.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Biträde vid avtalsförhandlingar
 • Processer inom entreprenadbranschen och konsultbranschen
 • Kvalitetsgranskning i anbudsförfaranden
 • Biträde av beställare och entreprenörer i samband med olika typer av byggprojekt, innefattande upprättande och granskning av kontrakt och AF-delar m.m.
 • Storskaliga infrastrukturprojekt
 • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Miljörätt

Vi arbetar löpande med miljörättslig rådgivning åt företag, myndigheter, statliga verk och kommuner. Bland våra uppdrag ryms alltifrån tillståndsprövningar av stora infrastrukturprojekt till ersättningstvister med enskilda. Regelverket är omfattande och påverkas till stor del av EU-rätt. Vår långa erfarenhet inom miljörättens område är därför särskilt värdefull. Tillsammans med byråns specialister inom fastighets- och energirätt har vi möjlighet att hantera ett brett spektrum av ärenden.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Frågor om tillstånd, anmälan och dispens enligt miljöbalken
 • Tillsynsärenden
 • Prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
 • Tvister om ersättning för intrång, expropriation och inlösen
Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare
Mikael Henriksson

Mikael Henriksson

Advokat & delägare