Bolagsrätt

Bolagsrätt hör på många sätt till affärsjuridikens absoluta kärna. Den behandlar hur olika associationsformer (bolag, föreningar och stiftelser) bildas, bedrivs och upplöses. De flesta företag oavsett bolagsform, liksom dess ägare, kommer dagligen i kontakt med bolagsrättsliga frågeställningar som påverkar verksamheten. För att lösa dessa måste en rad rättsliga föreskrifter iakttas. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt i detta komplexa regelverk. Hos oss kan alltifrån större börsbolag till mindre ägarstyrda företag, både svenska och utländska, få hjälp i alla slags bolagsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal långvariga samarbeten där vi löpande agerat rådgivare i mer eller mindre vardagliga bolagsrättsliga problem samt bistått vid större projekt.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Bolagsbildning
 • Omstrukturering, ombildning och avveckling
 • Aktieägaravtal
 • Bolagsstämmor
 • Styrelseuppdrag
 • Frågor om bolagsstyrning
 • Vinstutdelning
 • Incitamentsprogram
 • Tvångsinlösen
 • Skydd för minoritetsägare
 • Börsintroduktioner
 • Kapitalanskaffning och finansiering
 • Fusioner
 • Föreningsfrågor
 • Stiftelsefrågor
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

Stiftelserätt

Stiftelser utgör i många avseenden en speciell och unik organisationsform. Att inte känna till regelverket kan leda till felaktiga beslut, och i vissa fall till skadeståndsskyldighet. Vi anlitas löpande för hantering av alla möjliga ärenden angående stiftelser, från bildande och framåt. När en stiftelse väl är bildad uppkommer från tid till annan frågor om till exempel anpassning av ändamålet, permutation i andra avseenden, bidragsformer, förutsättningar för bibehållna skatteförmåner och styrelseansvar. Vi hjälper ofta stiftelser både i deras interna förvaltning och i deras kontakter med tillsynsmyndighet och med Kammarkollegiet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Bildande av stiftelser
 • Anpassning av stiftelsers ändamål
 • Ändring av stiftelsers stadgar
 • Biträde vid ansökan om permutation
 • Tillsättande och entledigande av ledamöter
 • Tolkning av stiftelsers föreskrifter
 • Styrelseansvar
 • Biträde i rättsliga tvister
 • Bidragsformer
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer
Advokat & delägare
0735-36 43 66
040-665 55 18
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolag och stiftelser
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
IT-rätt och dataskydd

Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara. Jag drivs av att hjälpa mina klienter att hitta praktiska och hållbara lösningar, att mitt bidrag ger bästa möjliga mervärde. Det är roligt och stimulerande att kunna kombinera kompetens och professionalism med ett personligt och prestigelöst arbetssätt.

Här på Sigeman & Co arbetar jag med allmän affärsjuridik, med inriktning på frågor som framför allt berör bolags- och stiftelserätt samt kommersiell avtalsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor, särskilt i projekt som rör företags- och fastighetstransaktioner, investeringar och kapitalanskaffning men också IT-rätt och dataskydd. Jag har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Under åren som advokat har jag arbetat upp en särskild kompetens och branschkunskap inom frågor som är av vikt för vård-, omsorgs- och utbildningsföretag.

Så ofta det går föreläser jag inom mina specialistområden, dels ser jag det som viktigt att öka den allmänna kunskapen inom affärsjuridiken men jag själv utvecklas på ett sätt som gynnar dig som kund när jag tränas på att förtydliga juridiken. Jag är också engagerad som styrelseledamot i Clownronden.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2010 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2012.

0735-36 43 66
040-665 55 18
Anna Steén
Anna Steén
Advokat & delägare
0705-18 67 79
040-665 55 10

Anna Steén
Anna Steén

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt

Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in i olika verksamheter. Och när jag blir tillfrågad att göra ett ämne inom juridiken begripligt blir jag innerligt glad. Det är inspirerande att få bidra till att någon kanske lär sig något nytt.

Här på Sigeman & Co handlar mitt dagliga arbete om allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt, företagsöverlåtelser och fastighetsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Förutom att lämna råd som advokat håller jag löpande föredrag och seminarier inom mina ämnesområden, dels för klienter men också externt genom olika samarbetspartners. Under åren har jag haft en rad uppdrag för Sveriges Advokatsamfund, såsom ledamot i huvudstyrelsen under åren 2004–2010, dessförinnan sekreterare, styrelseledamot och vice ordförande i Södra avdelningen. Men också som kursledare i advokatetik och som examinator på advokatexamen.

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 1998, delägare från och med 2003 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2001.

0705-18 67 79
040-665 55 10

Gustav Nygren
Gustav Nygren
Advokat & delägare
0760-10 47 66
040-665 55 19
Gustav Nygren
Gustav Nygren

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Tvistelösning

Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där mina kunder känner att de kan ringa mig för att bolla idéer. Därför är den personliga kontakten med dig som uppdragsgivare extremt viktig, inte bara för mig. När vi jobbar mot ett gemensamt mål skapar det ett djupare samförstånd och därmed ett bättre fokus i processen.

Min uppgift här på byrån är att vara en av några experter på allmän affärsjuridik med fokus på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och rättsprocesser knutna till dessa områden. Jag arbetar kontinuerligt med löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Jag anlitas ofta som ombud, både i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag gjorde min första dag på Sigeman & Co 2011 och har varit ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

0760-10 47 66
040-665 55 19
Magnus Nedström
Magnus Nedström
Advokat & delägare
0705-18 67 74
040-665 55 04
Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna och nå fram till praktiskt gångbara lösningar för klienten bland annat i förhandlingar och i tvister. En rimlig utgångspunkt är att detta förutsätter att advokaten lär känna klienten och förstår dennes verksamhet och målsättning.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min primära inriktning idag är dels aktiebolagsrätt (med regelbundna uppdrag som exempelvis god man eller skiljeman i samband med inlösen, eller som särskild granskare), dels offentlig upphandling och konkurrensrätt (med mer än 25 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer). På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Internationellt är jag bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har återkommande uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett globalt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag är medlem av advokatsamfundet sedan 1991 och var med och grundade Sigeman & Co senare samma år.

0705-18 67 74
040-665 55 04