Bolagsrätt

Bolagsrätt hör på många sätt till affärsjuridikens absoluta kärna. Den behandlar hur olika associationsformer (bolag, föreningar och stiftelser) bildas, bedrivs och upplöses. De flesta företag oavsett bolagsform, liksom dess ägare, kommer dagligen i kontakt med bolagsrättsliga frågeställningar som påverkar verksamheten. För att lösa dessa måste en rad rättsliga föreskrifter iakttas. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt i detta komplexa regelverk. Hos oss kan alltifrån större börsbolag till mindre ägarstyrda företag, både svenska och utländska, få hjälp i alla slags bolagsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal långvariga samarbeten där vi löpande agerat rådgivare i mer eller mindre vardagliga bolagsrättsliga problem samt bistått vid större projekt.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Bolagsbildning
 • Omstrukturering, ombildning och avveckling
 • Aktieägaravtal
 • Bolagsstämmor
 • Styrelseuppdrag
 • Frågor om bolagsstyrning
 • Vinstutdelning
 • Incitamentsprogram
 • Tvångsinlösen
 • Skydd för minoritetsägare
 • Börsintroduktioner
 • Kapitalanskaffning och finansiering
 • Fusioner
 • Föreningsfrågor
 • Stiftelsefrågor
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

Stiftelserätt

Stiftelser utgör i många avseenden en speciell och unik organisationsform. Att inte känna till regelverket kan leda till felaktiga beslut, och i vissa fall till skadeståndsskyldighet. Vi anlitas löpande för hantering av alla möjliga ärenden angående stiftelser, från bildande och framåt. När en stiftelse väl är bildad uppkommer från tid till annan frågor om till exempel anpassning av ändamålet, permutation i andra avseenden, bidragsformer, förutsättningar för bibehållna skatteförmåner och styrelseansvar. Vi hjälper ofta stiftelser både i deras interna förvaltning och i deras kontakter med tillsynsmyndighet och med Kammarkollegiet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Bildande av stiftelser
 • Anpassning av stiftelsers ändamål
 • Ändring av stiftelsers stadgar
 • Biträde vid ansökan om permutation
 • Tillsättande och entledigande av ledamöter
 • Tolkning av stiftelsers föreskrifter
 • Styrelseansvar
 • Biträde i rättsliga tvister
 • Bidragsformer
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar
Andreas Carnheimer

Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare