Avtal

De flesta företag kommer dagligen i kontakt med avtalsfrågor i sin verksamhet. Det kan röra sig om allt från till synes enkla inköpsavtal till stora samarbetsavtal som föregås av omfattande avtalsförhandlingar. Vi kan hjälpa er med avtalsförhandling, granskning och upprättande av en mängd avtalstyper. Förutom det kan vi utbilda er att använda mall- och standardavtal på bästa sätt samt ge råd om de överväganden som styr olika kommersiella samarbetsformer.

Vår långa erfarenhet, breda branschkunskap och höga kompetens rörande kommersiella avtal ger oss möjlighet att hjälpa våra klienter att finna konkreta lösningar som svarar mot just deras behov och att arbeta förebyggande med genomtänkta avtal för att undvika framtida problem. Vi lämnar juridisk rådgivning rörande alla slags kommersiella avtal och våra klienter är huvudsakligen svenska och internationella företag samt myndigheter och organisationer.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Samarbetsavtal
 • Inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • Agent- och återförsäljaravtal
 • Kommissionsavtal
 • Franchiseavtal
 • Konsultavtal och andra tjänsteavtal
 • Joint venture-avtal och andra strategiska samarbeten
 • Licensavtal
 • Sekretessavtal
 • Standardavtal
 • Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler

Företagsöverlåtelser och investeringar

Företagsöverlåtelser och olika former av investeringar är ofta komplexa transaktioner som ställer höga krav på projektledning och kompetens inom flera juridiska områden. Våra jurister, med god branschspecifik erfarenhet, kan bistå dig genom hela transaktionsprocessen. Företagsöverlåtelser och investeringar är ett ständigt återkommande inslag i byråns verksamhet. Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal transaktioner i olika former och företräder löpande företag både på köpar- och säljarsidan inom en rad olika branscher.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Förvärv och överlåtelser
 • Investeringar och investeringsavtal
 • Omstruktureringar
 • Due diligence
 • Förhandlingar
 • Tvistlösning
 • Sekretessavtal
 • Letters of Intent och andra föravtal
 • Aktieägaravtal
 • Garantianspråk
 • Fusioner
 • Joint ventures
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

IT-rätt och dataskydd

Informationsteknologin och juridiken som hänger samman med den genomsyrar stora delar affärslivet. Efter ett antal års närmast total förvirring börjar lagstiftare, domstolar och professorer äntligen få grepp om den delvis nya miljön. Det står idag relativt klart vilka gamla lagar som fungerar i den nya miljön, vilka som behöver anpassas och var det fordras nya. Denna dynamik har ställt, och ställer fortsatt höga krav på oss som rådgivare. Vi har följt rättsutvecklingen från början och biträder ett stort antal klienter i olika ärenden med anknytning till alla typer av IT-rättsliga frågor.

Juristerna i vårt IT-rättsteam hyser ett genuint teknikintresse. Det tillåter oss att snabbt sätta oss in i även komplexa tekniska sammanhang. Något vi betraktar som en absolut nödvändighet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Avtal om hosting, support och drift
 • Avtal om mjukvaruutveckling och systemleveranser
 • Användarvillkor för webbplatser och IT-tjänster
 • Upphovsrätt- och licensieringsfrågor
 • Varumärkesfrågor
 • Intrångsutredningar och IPRED-processer
 • Skadeståndstvister i samband med upphovsrättsintrång
 • Domännamnstvister
 • Frågor rörande personuppgiftsbehandling
 • Dataskyddsförordningen (”GDPR”)
 • E-handelslösningar Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler och avtal i den dagliga verksamheten
Andreas Carnheimer

Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare
Louise Jöndell

Louise Jöndell

Biträdande jurist
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare