Avtal

De flesta företag kommer dagligen i kontakt med avtalsfrågor i sin verksamhet. Det kan röra sig om allt från till synes enkla inköpsavtal till stora samarbetsavtal som föregås av omfattande avtalsförhandlingar. Vi kan hjälpa er med avtalsförhandling, granskning och upprättande av en mängd avtalstyper. Förutom det kan vi utbilda er att använda mall- och standardavtal på bästa sätt samt ge råd om de överväganden som styr olika kommersiella samarbetsformer.

Vår långa erfarenhet, breda branschkunskap och höga kompetens rörande kommersiella avtal ger oss möjlighet att hjälpa våra klienter att finna konkreta lösningar som svarar mot just deras behov och att arbeta förebyggande med genomtänkta avtal för att undvika framtida problem. Vi lämnar juridisk rådgivning rörande alla slags kommersiella avtal och våra klienter är huvudsakligen svenska och internationella företag samt myndigheter och organisationer.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Samarbetsavtal
 • Inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • Agent- och återförsäljaravtal
 • Kommissionsavtal
 • Franchiseavtal
 • Konsultavtal och andra tjänsteavtal
 • Joint venture-avtal och andra strategiska samarbeten
 • Licensavtal
 • Sekretessavtal
 • Standardavtal
 • Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler

Företagsöverlåtelser och investeringar

Företagsöverlåtelser och olika former av investeringar är ofta komplexa transaktioner som ställer höga krav på projektledning och kompetens inom flera juridiska områden. Våra jurister, med god branschspecifik erfarenhet, kan bistå dig genom hela transaktionsprocessen. Företagsöverlåtelser och investeringar är ett ständigt återkommande inslag i byråns verksamhet. Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal transaktioner i olika former och företräder löpande företag både på köpar- och säljarsidan inom en rad olika branscher.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Förvärv och överlåtelser
 • Investeringar och investeringsavtal
 • Omstruktureringar
 • Due diligence
 • Förhandlingar
 • Tvistelösning
 • Sekretessavtal
 • Letters of Intent och andra föravtal
 • Aktieägaravtal
 • Garantianspråk
 • Fusioner
 • Joint ventures
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

IT-rätt och dataskydd

Informationsteknologin och juridiken som hänger samman med den genomsyrar stora delar affärslivet. Efter ett antal års närmast total förvirring börjar lagstiftare, domstolar och professorer äntligen få grepp om den delvis nya miljön. Det står idag relativt klart vilka gamla lagar som fungerar i den nya miljön, vilka som behöver anpassas och var det fordras nya. Denna dynamik har ställt, och ställer fortsatt höga krav på oss som rådgivare. Vi har följt rättsutvecklingen från början och biträder ett stort antal klienter i olika ärenden med anknytning till alla typer av IT-rättsliga frågor.

Juristerna i vårt IT-rättsteam hyser ett genuint teknikintresse. Det tillåter oss att snabbt sätta oss in i även komplexa tekniska sammanhang. Något vi betraktar som en absolut nödvändighet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Avtal om hosting, support och drift
 • Avtal om mjukvaruutveckling och systemleveranser
 • Användarvillkor för webbplatser och IT-tjänster
 • Upphovsrätt- och licensieringsfrågor
 • Varumärkesfrågor
 • Intrångsutredningar och IPRED-processer
 • Skadeståndstvister i samband med upphovsrättsintrång
 • Domännamnstvister
 • Frågor rörande personuppgiftsbehandling
 • Dataskyddsförordningen (”GDPR”)
 • E-handelslösningar Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler och avtal i den dagliga verksamheten
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer
Advokat & delägare
0735-36 43 66
040-665 55 18
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolag och stiftelser
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
IT-rätt och dataskydd

Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara. Jag drivs av att hjälpa mina klienter att hitta praktiska och hållbara lösningar, att mitt bidrag ger bästa möjliga mervärde. Det är roligt och stimulerande att kunna kombinera kompetens och professionalism med ett personligt och prestigelöst arbetssätt.

Här på Sigeman & Co arbetar jag med allmän affärsjuridik, med inriktning på frågor som framför allt berör bolags- och stiftelserätt samt kommersiell avtalsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor, särskilt i projekt som rör företags- och fastighetstransaktioner, investeringar och kapitalanskaffning men också IT-rätt och dataskydd. Jag har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Under åren som advokat har jag arbetat upp en särskild kompetens och branschkunskap inom frågor som är av vikt för vård-, omsorgs- och utbildningsföretag.

Så ofta det går föreläser jag inom mina specialistområden, dels ser jag det som viktigt att öka den allmänna kunskapen inom affärsjuridiken men jag själv utvecklas på ett sätt som gynnar dig som kund när jag tränas på att förtydliga juridiken. Jag är också engagerad som styrelseledamot i Clownronden.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2010 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2012.

0735-36 43 66
040-665 55 18
Anna Steén
Anna Steén
Advokat & delägare
0705-18 67 79
040-665 55 10

Anna Steén
Anna Steén

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt

Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in i olika verksamheter. Och när jag blir tillfrågad att göra ett ämne inom juridiken begripligt blir jag innerligt glad. Det är inspirerande att få bidra till att någon kanske lär sig något nytt.

Här på Sigeman & Co handlar mitt dagliga arbete om allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt, företagsöverlåtelser och fastighetsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Förutom att lämna råd som advokat håller jag löpande föredrag och seminarier inom mina ämnesområden, dels för klienter men också externt genom olika samarbetspartners. Under åren har jag haft en rad uppdrag för Sveriges Advokatsamfund, såsom ledamot i huvudstyrelsen under åren 2004–2010, dessförinnan sekreterare, styrelseledamot och vice ordförande i Södra avdelningen. Men också som kursledare i advokatetik och som examinator på advokatexamen.

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 1998, delägare från och med 2003 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2001.

0705-18 67 79
040-665 55 10

Caroline Andersson
Caroline Andersson
Advokat
0708-20 91 46
040-665 55 20
Caroline Andersson
Caroline Andersson

Advokat

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Allmän affärsjuridik

Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt engagemang i varje uppdrag är en självklar förutsättning för hög kvalitet i processen och rådgivningen.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2017. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

0708-20 91 46
040-665 55 20
Elin Thott
Elin Thott
Advokat & delägare
0704-16 40 34
040-665 55 17
Elin Thott
Elin Thott

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Entreprenadrätt
Miljö- och tillståndsrätt

Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som klient, men även motparten, till nya infallsvinklar i en förhandlingssituation.

Min roll på Sigeman & Co har fokus på framförallt kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och tillståndsrätt. Min inriktning är främst svenska och internationella entreprenadprojekt, många inom energiområdet, och jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor. Jag har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag kom till Sigeman & Co 1999 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2002. Sedan 2013 har jag varit delägare i advokatbyrån. Jag bidrar gärna med mina kunskaper i andra verksamheter och är bland annat styrelseledamot i Fastighets AB Trianon (publ) sedan 2017.

0704-16 40 34
040-665 55 17
Gustav Nygren
Gustav Nygren
Advokat & delägare
0760-10 47 66
040-665 55 19
Gustav Nygren
Gustav Nygren

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Tvistelösning

Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där mina kunder känner att de kan ringa mig för att bolla idéer. Därför är den personliga kontakten med dig som uppdragsgivare extremt viktig, inte bara för mig. När vi jobbar mot ett gemensamt mål skapar det ett djupare samförstånd och därmed ett bättre fokus i processen.

Min uppgift här på byrån är att vara en av några experter på allmän affärsjuridik med fokus på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och rättsprocesser knutna till dessa områden. Jag arbetar kontinuerligt med löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Jag anlitas ofta som ombud, både i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag gjorde min första dag på Sigeman & Co 2011 och har varit ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

0760-10 47 66
040-665 55 19
Henrik Asklund
Henrik Asklund
Advokat & delägare
0705-18 67 67
040-665 55 14
Henrik Asklund
Henrik Asklund

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tvistelösning

Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Att med utgångspunkt i juridiken och din verksamhet tillsammans med dig renodla frågeställningar, skala bort det mindre viktiga och hitta pudelns kärna i ett problem — där finns hjärtat i det jag gör.

Under mina verksamma år har jag varit rådgivare åt svenska och utländska bolag i allmänna affärsjuridiska frågor. Inom ramen för denna rådgivning har jag skaffat mig en bred erfarenhet av att skriva, granska och förhandla avtal på såväl svenska som engelska. Min roll på Sigeman & Co sträcker sig över ett brett spektrum inom affärsjuridiken, alltifrån komplexa och omfattande avtal avseende samarbeten, rörelseöverlåtelser etc. till löpande rådgivning i mindre frågor. Jag har under många år arbetat med fastighets- och entreprenadrätt och har även en bred erfarenhet som ombud i domstol och skiljeförfaranden.

Jag har varit på Sigeman & Co sedan 1994, medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan 1997 och delägare i byrån sedan 2001. Jag tycker det är kul att dela mina kunskaper i andra fora och är bland annat ofta anlitad av Sydsvenska Handelskammaren som föredragshållare.

0705-18 67 67
040-665 55 14
Magnus Nedström
Magnus Nedström
Advokat & delägare
0705-18 67 74
040-665 55 04
Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna och nå fram till praktiskt gångbara lösningar för klienten bland annat i förhandlingar och i tvister. En rimlig utgångspunkt är att detta förutsätter att advokaten lär känna klienten och förstår dennes verksamhet och målsättning.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min primära inriktning idag är dels aktiebolagsrätt (med regelbundna uppdrag som exempelvis god man eller skiljeman i samband med inlösen, eller som särskild granskare), dels offentlig upphandling och konkurrensrätt (med mer än 25 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer). På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Internationellt är jag bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har återkommande uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett globalt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag är medlem av advokatsamfundet sedan 1991 och var med och grundade Sigeman & Co senare samma år.

0705-18 67 74
040-665 55 04
Max Sandström
Max Sandström
Advokat
0735-14 67 46
040-665 55 21
Max Sandström
Max Sandström

Advokat

Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2019. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Ystads tingsrätt.

0735-14 67 46
040-665 55 21
Polly Kallós
Biträdande jurist
0763-12 17 26
040-665 55 08
Polly Kallós

Biträdande jurist

Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

0763-12 17 26
040-665 55 08